Weldon Garlington scores for TSU

Weldon Garlington scores for TSU