TSU kicker Lane Clark Photo courtesy tsutigers.com

TSU kicker Lane Clark Photo  courtesy tsutigers